Endringer i spesialistforskriften

​Spesialistforskriften er revidert og endringene er iverksatt fra 1. mars 2019.
Det er utarbeidet et nytt rundskriv med veiledning og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften: Ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger innført (regjeringen.no)

Om ny spesialistutdanning

Spesialistutdanningen bygger på oppnåelse av læringsmål (vedlegg II i spesialistforskriften).

Utdanningens første del består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten, deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningens andre del omfatter læringsaktiviteter som skal gi felles kunnskap for noen av spesialitetene. Utdanningens tredje del omfatter spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter for hver enkelt spesialitet, enten direkte etter første del eller etter andre del.

 • Del 1 (LIS1) er felles for alle, og erstatter dagens turnusordning. Den utgjøres av 12 måneder i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Del 2 (LIS2) er felles læringsmål for de tidligere grenspesialitetene innen henholdsvis kirurgi og indremedisin
 • Del 3 (LIS3) er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har LIS2 går direkte fra LIS1 til LIS3.

I tillegg til fagspesifikke læringsmål innføres det læringsmål innen utøvelse av legerollen, som vil være gjeldende for alle spesialiteter. Disse temaene strekker seg over hele utdanningsløpet. Disse felles kompetansemålene omhandler temaer innen etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende, helsesystemkunnskap, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lover, samhandling, ledelse og organisering.

Viktige endringer sammenlignet med tidligere ordning

 • Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess.
 • Læringsmålene er forskriftsfestet i vedlegg II i spesialistforskriften (lovdata.no). Det er forskriftsfestet ca. 4900 læringsmål.
 • Utdanningsvirksomheten har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål.  
 • De regionale helseforetakene har ansvar for at det utvikles og gjennomføres læringsaktiviteter. For å sikre en nasjonal utdanning kan Helsedirektoratet anbefale normerende, nasjonale læringsaktiviteter som alle LIS skal gjennomføre.
 • Utdanningsvirksomheten har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkelte spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen. 
 • Forskriften stiller tydelige krav til systematisk og tydelig veiledning og supervisjon og krav til veilederkompetanse.
 • Helsedirektoratet skal følge med på kvalitet og helhet i utdanningen.

Overgangsregler

For leger i turnus

Gjennomført og godkjent turnus likestilles med LIS1. Leger med godkjent turnus skal ikke gjennomføre LIS1. Les mer om overgangsregler for leger i turnus.

For leger i spesialistutdanning

Overgangsreglene gjelder for leger som er under spesialisering etter gammelt regelverk (spesialistgodkjenningsforskriften) per 1. mars 2019 og skal bidra til å sikre en smidig overgang mellom gammel og ny spesialistutdanning.

 • Med "under spesialisering" menes at legen har tiltrådt tjeneste eller stillingen, inngått avtale om tjeneste eller ansettelse eller fått tilbud om ansettelse. Stillingen må være tellende til spesialistløpet i gammel ordning. Dette vil si stilling som LIS, fastlege, sykehjemslege/KAD-lege. Videre må stillingen være minst 50 % i minst 3 måneder. 
 • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av utdanning i Norge eller land utenfor EU/EØS må ha gjennomført turnus/LIS1 i Norge for å kunne starte spesialisering.
 • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av legeutdanning fra annet EØS-land er unntatt fra kravet til turnus/LIS1 fram til 1. mars 2019. Dette gjelder også ved eventuelt senere bytte av spesialitet. Startes spesialiseringen etter 1. mars 2019 er det krav til LIS1.

Overgang fra gammel til ny utdanning

 • Leger som har begynt på spesialistutdanningen før 1. mars 2019, har rett til å få vurdert den gjennomførte spesialistutdanningen opp mot læringsmålene i ny spesialistutdanning.  Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å sørge for dette innen 1. mars 2022. 
 • For leger som er i permisjon eller som har annet fravær fra tjenesten 1. mars 2022 er fristen 6 måneder etter at legen er tilbake i tjenesten.

Sykehusspesialitetene

 • Leger som 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel spesialistgodkjenningsforskrift (forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger).
 • Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin

 • Leger har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen og søke om spesialistgodkjenning etter gammelt regelverk, dersom de startet spesialistutdanningen etter tidligere ordning og søker om spesialistgodkjenning innen 1. mars 2025.

Alle leger som starter spesialistutdanning fra 1. mars 2019 må først gjennomføre og oppnå alle læringsmålene i LIS1 før de kan fortsette spesialiseringen i stillinger for LIS2/LIS3.

 

Rapporter og ytterligere informasjon

Rapporter

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2019