• For at vi kan foreta en raskest mulig vurdering av søknad om spesialistgodkjenning, ber vi om at gjennomført tjeneste dokumenteres på våre standardattester.
 • Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering. 

Søknadsskjema og -veiledning

​Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Spesialistgodkjenning (altinn.no)

Har du verken norsk fødselsnummer eller D-nummer må du bruke alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

Huskeliste ved søknad om spesialistgodkjenning
Mange leverer søknader med feil og mangelfull dokumentasjon. Behandlingstiden for søknaden din blir kortere dersom den er komplett og korrekt fra starten.

 • Bruk våre standardattester for den spesialiteten du har din gjennomførte tjeneste.  Disse finner du under punktet «Attester/skjemaer» på sidene for de ulike spesialitetene.
 • Vanlige mangler i attestene for sykehustjeneste er:
  - Ikke opplyst om veiledning
  - Ikke opplyst om undervisningsdeltakelse
  - Ikke opplyst om vaktordning og deltagelse i denne
  - Ikke opplyst om tjenesten har vært tilfredsstillende utført
  - Manglende beskrivelse av innholdet i tjenesten
  - Attesten er ikke signert av avdelingsleder og av medisinsk faglig ansvarlig overlege
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Ettersendelser og endringer i søknaden må merkes med saksnummer og sendes til spesialistgodkjenning@helsedir.noIkke send inn ny søknad på Altinn.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Regler for spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF).

Krav til tjeneste (obligatorisk fra 9.12.2016)

Oppdatert 14.2.2017 

1. HOVEDUTDANNING
Det stilles krav om 4 års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt 1 års klinisk tjeneste, til sammen 5 års tjeneste.

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 års samfunnsmedisinsk tjeneste.

Den samfunnsmedisinske tjenesten skal utføres i forvaltningen og kan gjennomføres i kommunal og/eller statlig forvaltning, regionalt eller sentralt.

Tjeneste med et gjennomsnittlig innhold av samfunnsmedisinsk arbeid på ned til 40 % av full stilling kan godkjennes som fullt tellende. Det gjøres unntak for tjeneste organisert i særskilte samfunnsmedisinske nettverk eller liknende, der innhold av samfunnsmedisinsk arbeid kan være ned til 20 % av full stilling.  Ved innhold av samfunnsmedisinsk arbeid under 40 % av full stilling blir krav til tjeneste forlenget tilsvarende reduksjonen.

1.2 Annen relevant tjeneste
a) Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste

eller

b) Inntil 1 år kan erstattes av arbeidsmedisinsk tjeneste

1.3 Obligatorisk tjeneste i annen spesialitet
Når det gjelder klinisk tjeneste, kan denne utføres som 1 års tjeneste i allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk.

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

 2. VEILEDET UTDANNINGSPROGRAM
Legen må gjennomføre veiledet utdanningsprogram i samfunnsmedisin med normal varighet på 3 år.
Veiledet utdanningsprogram må sikre at kandidaten utvikler både tilfredsstillende kjennskap til samfunnsmedisin på alle forvaltningsnivåer og tilfredsstillende samhandlingskompetanse mellom de ulike nivåer i helsetjenesten.

Kursutdanning

Kurskrav: 330 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 • Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
 • Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
 • Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
 • Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
 • Helserett og saksbehandling (45 timer)
 • Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
 • Kommunikasjon og formidling – rådgivning og samhandling (45 timer)
 • Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50 timer)
 • Internasjonalt arbeid (30 timer)

I tillegg er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Merknader

MERKNAD TIL KRAV TIL TJENESTE

Samfunnsmedisinsk arbeid omfatter grupperettet og befolkningsrettet legearbeid.

For leger med lang samfunnsmedisinsk erfaring er det etablert Tilleggsordning for spesialistgodkjenning dersom kandidaten ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i regelverket. For eksempel vil samfunnsmedisinsk tjeneste på andre tjenestenivå enn det kommunale og det statlige kunne gjøres gjeldende, herunder internasjonale organisasjoner som WHO eller frivillige organisasjoner.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILLEGGSORDNINGEN

 • Det er et absolutt krav at tjenestens varighet opprettholdes til 4 år.
 • Samfunnsmedisinsk arbeid utenfor helsetjenesten, men med helserelevant innhold, kan erstatte samfunnsmedisinsk tjeneste i inntil ett år avhengig av tjenestens innhold.
 • Internasjonalt samfunnsmedisinsk arbeid kan erstatte samfunnsmedisinsk tjeneste i Norge ut fra tjenestens innhold. 
 • Kravet til klinisk tjeneste må alltid oppfylles. 
 • Veiledet utdanningsprogram i samfunnsmedisin er en sentral del av spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, og det skal tungtveiende grunner til å fravike dette. Hvis det skal vurderes å dispensere fra kravet om veiledet utdanningsprogram må legen dokumentere å ha tilsvarende innsikt i og erfaring fra det samfunnsmedisinske arbeidsfeltet som går klart ut over kravene i spesialistreglene. Det kan gis dispensasjon der hvor det er gjennomført et veiledet utdanningsprogram fra et annet land som tilsvarer det norske veiledete utdanningsprogrammet.
 • Dersom legen har mangler i kursutdanningen, må det dokumenteres tilsvarende kompetanse.


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

Standardattest for utført tjeneste

Standardattest for utført samfunnsmedisinsk tjeneste (ODT)

Standardattest for utført samfunnsmedisinsk tjeneste (DOC)

Standardattest for utført allmennmedisinsk tjeneste (ODT)

Standardattest for utført allmennmedisinsk tjeneste (DOC)

Standardattest for utført institusjonstjeneste (ODT) 

Standardattest for utført institusjonstjeneste (DOC)

Ved anvendelse av relevant tjeneste etter spesialistregelenes punkt 1b), se nettsiden for den aktuelle spesialiteten for riktig tjenesteattest.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for samfunnsmedisin (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for samfunnsmedisin (legeforeningen.no)

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknaden.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Resertifisering av allmennmedisinsk spesialitet: 2 500 kr.

LEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

TANNLEGE

 • Spesialistgodkjenning tannlege: 3 000 kr.

TANNLEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 6 måneder etter at søknaden er mottatt i Helsedirektoratet. For søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin og konvertering av spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land er saksbehandlingstiden 3 måneder. For søknader om resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin er saksbehandlingstiden 2 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lenger, for eksempel dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn.

Behandling av søknader

Når søknaden er registrert innkommet sendes det ut et foreløpig svar på e-post med opplysning om antatt saksbehandlingstid.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli anmodet om å ettersende dokumentasjon som kompletterer søknaden.
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.
 • Vedtak godkjennes og signeres av ledelsen i Helsedirektoratet.
 • Har du benyttet elektronisk søknadsskjema vil vedtak om innvilgelse eller avslag sendes til din Altinn-konto. For søknader innkommet på papir sendes vedtak per post.

Behandling av klage etter avslag på søknad

 • Klage sendes Helsedirektoratet innen tre uker etter vedtaket har kommet fram.
 • Helsedirektoratet vurderer klagen. Hvis klagen etterkommes fullt ut sendes vedtak om spesialistgodkjenning til søker. Hvis ikke, sendes klagen og Helsedirektoratets vurdering til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), som klageinstans.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak om avslaget er stadfestet eller tatt til følge. Dersom klagen tas til følge sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som sender vedtak om spesialistgodkjenning til søker.

Sist faglig oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter