• For at vi kan foreta en raskest mulig vurdering av søknad om spesialistgodkjenning, ber vi om at gjennomført tjeneste dokumenteres på våre standardattester.
 • Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering. 

Søknadsskjema og -veiledning

​Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Spesialistgodkjenning (altinn.no)

Har du verken norsk fødselsnummer eller D-nummer må du bruke alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

Huskeliste ved søknad om spesialistgodkjenning
Mange leverer søknader med feil og mangelfull dokumentasjon. Behandlingstiden for søknaden din blir kortere dersom den er komplett og korrekt fra starten.

 • Bruk våre standardattester for den spesialiteten du har din gjennomførte tjeneste.  Disse finner du under punktet «Attester/skjemaer» på sidene for de ulike spesialitetene.
 • Vanlige mangler i attestene for sykehustjeneste er:
  - Ikke opplyst om veiledning
  - Ikke opplyst om undervisningsdeltakelse
  - Ikke opplyst om vaktordning og deltagelse i denne
  - Ikke opplyst om tjenesten har vært tilfredsstillende utført
  - Manglende beskrivelse av innholdet i tjenesten
  - Attesten er ikke signert av avdelingsleder og av medisinsk faglig ansvarlig overlege
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Ettersendelser og endringer i søknaden må merkes med saksnummer og sendes til spesialistgodkjenning@helsedir.noIkke send inn ny søknad på Altinn.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Regler for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF).

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialist- og overgangsregler for rus- og avhengighetsmedisin. Regelverket er gjort gjeldende fra 1.desember 2014 og er obligatorisk fra 1. desember 2016. Det er gjort endringer i merknader til regelverket 19. desember 2016.

Krav til tjeneste (obligatorisk fra 1.12.2016)

Gjeldende fra 1. desember 2014. Obligatoriske fra 1. desember 2016.

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling/enhet med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning. 

1.Tjeneste i hovedspesialiteten

5 års tjeneste 

 • 3 ½ års tjeneste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • 1 års psykisk helsevern 
 • ½ års annen relevant tjeneste 

Sammen med søknad om spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin sendes attestasjonsskjema. 

Kursutdanning (obligatorisk fra 1.12.2016)

270 timer, herav

 • Obligatoriske kurs i rus- og avhengighetsmedisin: 240 timer 
 • Valgfrie kurs godkjent for spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin: 30 timer 

Obligatoriske kurs avsluttes med kursprøve der dette er besluttet. 

I tillegg kreves obligatoriske kurs i administrasjon og ledelse og gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse (Fra tillitsvalgt til leder, modul 1 – 3). 

Merknader til regelverk obligatorisk fra 1.12.2016

MERKNAD TIL KRAV TIL TJENESTE

Disse merknadene gjelder regelverket som er obligatorisk fra 1.12.2016.

Tjeneste fra før 1. desember 2017 kan etter særskilt vurdering godkjennes som tellende. 

Tjeneste som er utført ved enhet som ikke er godkjent for spesialiteten kan i perioden 1. desember 2016 til 1. desember 2017 vurderes på linje med tjeneste tatt ved godkjent utdanningsinsittusjon, forutsatt at tjenesten samsvarer med intensjonen for spesialistreglene i rus- og avhengighetsmedisin.

All tjeneste må foregå i utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon. Legen må beherske behandling av pasienter med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk. 

Det er krav til 1 times ukentlig klinisk veiledning i TSB. I tillegg er det under den kliniske tjenesten i TSB krav til minst 30 timer veiledning i en valgfri, spesifikk terapimetode av veileder med veilederkompetanse i terapiformen. 

Tjenesten skal inneholde: 

1. 3 ½ års tjeneste i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 • 1 år i avdeling/enhet for avrusning:
  Tjenesten må inneholde akuttvurderinger, diagnostisering og abstinensbehandling av pasienter. 
  Tjeneste med akuttvurderinger kan også oppnås i poliklinikk innen TSB.
 • ½ år i døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
  Tjenesten må inneholde utredning, behandling og rehabilitering av pasienter.
 • 1 år i poliklinikk:
  Tjenesten må tilby behandling til pasienter som bruker forskjellige typer rusmidler. Tjenesten må innebære utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. 
  Tjenesten skal inkludere oppfølging av LAR-pasienter over minimum 3 måneder.
 • 1 år valgfri tjeneste: 
  Tjeneste i valgfri avdeling eller poliklinikk innen TSB.
  Den valgfrie tjenesten i TSB kan erstattes helt eller delvis med tjeneste i kommunalt rustiltak (feltpleie, kommunal substitusjonsbehandling, akuttiltak døgn, fengselshelsetjeneste og tilsvarende), med veiledning av spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.
  Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) teller med 1 år i stedet for valgfri tjeneste innen TSB. Annen relevant forskningstjeneste kan vurderes å telle med inntil ett år. 

2. 1 års tjeneste i psykisk helsevern.

 • Tjenesten skal være i sykehus, DPS eller i barne- og ungdomspsykiatri, med minst ½ år i akuttavdeling eller ambulant akutteam. Tjenesten for øvrig er valgfri (sengeavdeling, poliklinikk eller ambulant tjeneste i DPS, BUP eller sykehusavdeling). 

3. ½ års annen valgfri relevant tjeneste.

 • ½ års sykehustjeneste på somatisk avdeling  (generell indremedisinsk, infeksjonsmedisinsk, nevrologisk eller pediatrisk avdeling) eller farmakologisk avdeling.
 • ½ års sykehustjeneste i voksenpsykiatri eller i barne- og ungdomspsykiatri (døgn eller poliklinikk). 
 • ½ år i åpen uselektert allmennpraksis (minimum 80 % klinisk virksomhet). 


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen får kompetanse til å: 

 • Kritisk kunne vurdere, og ta i bruk, resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Kunne evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring) med vitenskapelig metodikk.
 • Kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Kunne formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. 

Forskningstjeneste vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer: 

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) eller tilsvarende teller med 1 år. 
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Medisinsk forskningstjeneste gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punkt i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.  

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin: Obligatorisk fra 01.12.2016 (ODT)

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin: Obligatorisk fra 01.12.2016 (DOC)

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin: Overgangsregler, gjeldende til 10.12.2016 (ODT)

Attestasjonsskjema for rus- og avhengighetsmedisin: Overgangsregler, gjeldende til 10.12.2016 (DOC)

Standardattest for utført institusjonstjeneste

Standardattest for utført institusjonstjeneste (ODT) 

Standardattest for utført institusjonstjeneste (DOC)

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknaden.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Resertifisering av allmennmedisinsk spesialitet: 2 500 kr.

LEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

TANNLEGE

 • Spesialistgodkjenning tannlege: 3 000 kr.

TANNLEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 6 måneder etter at søknaden er mottatt i Helsedirektoratet. For søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin, resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin og konvertering av spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land er saksbehandlingstiden 3 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lenger, for eksempel dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn.

Behandling av søknader

Når søknaden er registrert innkommet sendes det ut et foreløpig svar på e-post med opplysning om antatt saksbehandlingstid.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli anmodet om å ettersende dokumentasjon som kompletterer søknaden.
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.
 • Vedtak godkjennes og signeres av ledelsen i Helsedirektoratet.
 • Har du benyttet elektronisk søknadsskjema vil vedtak om innvilgelse eller avslag sendes til din Altinn-konto. For søknader innkommet på papir sendes vedtak per post.

Behandling av klage etter avslag på søknad

 • Klage sendes Helsedirektoratet innen tre uker etter vedtaket har kommet fram.
 • Helsedirektoratet vurderer klagen. Hvis klagen etterkommes fullt ut sendes vedtak om spesialistgodkjenning til søker. Hvis ikke, sendes klagen og Helsedirektoratets vurdering til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), som klageinstans.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak om avslaget er stadfestet eller tatt til følge. Dersom klagen tas til følge sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som sender vedtak om spesialistgodkjenning til søker.

Sist faglig oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter