• For at vi kan foreta en raskest mulig vurdering av søknad om spesialistgodkjenning, ber vi om at gjennomført tjeneste dokumenteres på våre standardattester.
 • Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelte lege i spesialisering. 

Søknadsskjema og -veiledning

​Alle søknader skal nå sendes elektronisk i Altinn.

Søknadsskjema: Spesialistgodkjenning (altinn.no)

Har du verken norsk fødselsnummer eller D-nummer må du bruke alternativ innlogging på Altinn. Skannet fargekopi av pass må vedlegges søknaden.

Brukerveiledning Altinn: Søknad om spesialistgodkjenning (PDF)

Huskeliste ved søknad om spesialistgodkjenning
Mange leverer søknader med feil og mangelfull dokumentasjon. Behandlingstiden for søknaden din blir kortere dersom den er komplett og korrekt fra starten.

 • Bruk våre standardattester for den spesialiteten du har din gjennomførte tjeneste.  Disse finner du under punktet «Attester/skjemaer» på sidene for de ulike spesialitetene.
 • Vanlige mangler i attestene for sykehustjeneste er:
  - Ikke opplyst om veiledning
  - Ikke opplyst om undervisningsdeltakelse
  - Ikke opplyst om vaktordning og deltagelse i denne
  - Ikke opplyst om tjenesten har vært tilfredsstillende utført
  - Manglende beskrivelse av innholdet i tjenesten
  - Attesten er ikke signert av avdelingsleder og av medisinsk faglig ansvarlig overlege
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring.
 • Ettersendelser og endringer i søknaden må merkes med saksnummer og sendes til spesialistgodkjenning@helsedir.noIkke send inn ny søknad på Altinn.
 • Vedlegg skal sendes i PDF.
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktskjema (DOC).
 • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Regler for spesialistutdanning i klinisk farmakologi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF).

Det er gitt anledning til å søke spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi på bakgrunn av gamle eller nye tjenestekrav i en overgangsperiode frem t.o.m. 30.06.2020. De nye spesialistreglene gjøres obligatoriske fra 01.07.2020.

Det kan søkes om spesialistgodkjenning på bakgrunn av gamle kurs, nye kurs eller en kombinasjon av disse i en overgangsperiode t.o.m. 31.12.2017. De nye kursene er obligatoriske fra 01.01.2018.

Krav til tjeneste gjeldende til og med 30.06.2020

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

4 ½ års tjeneste ved godkjent klinisk farmakologisk avdeling

Minimum 2 år må være avtjent i godkjent klinisk farmakologisk sykehusavdeling (se merknad).

1.1.1 Tjeneste i hovedspesialitet ved universitet
Inntil 2 års tjeneste ved institutt for farmakoterapi eller ved basalfarmakologisk institusjon (universitet) godkjennes, herav kan 1 år ved annen relevant institusjon godkjennes.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevant sykehusavdeling

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin


2.
Relevant  klinisk sykehusavdeling
½ års tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling

Søknad om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi skal vedlegges attestert sjekkliste.

Krav til tjeneste obligatorisk fra 01.07.2020

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

4 ½ års tjeneste ved godkjent klinisk utdanningsinstitusjon for klinisk farmakologi.

Minimum 1 år må gjennomføres ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2.
Relevant  klinisk sykehusavdeling
½ års tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling

Ved søknaden om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi skal signert attestasjonsskjema vedlegges.

Kursutdanning gjeldende til og med 31.12.2017

120 timer i relevante emner, herav minst 85 timer obligatoriske kurs fordelt på:

 1. Farmakologiske mekanismer (tidligere ”Grunnkurs”)
 2. Klinisk farmakologi i praksis (tidligere ”Hovedkurs I”)
 3. Samfunnsfarmakologi (tidligere ”Hovedkurs II”)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige som dekker omfang og innhold i obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid kan erstatte nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Kursutdanning obligatorisk fra 01.01.2018

200 timer i relevante emner, herav 150 timer obligatoriske kurs for spesialiteten klinisk farmakologi.

De obligatoriske kursene omfatter:

 1. Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering
 2. Klinisk farmakologi i praksis
 3. Legemiddeløkonomi
 4. Legemiddelutvikling, - utprøving og Good Clinical Practice (GCP)
 5. Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi
 6. Farmakogenetikk

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige som dekker omfang og innhold i obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid kan erstatte nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Overgangsperioden for nye og gamle kurs er utvidet og gjelder til og med 31.12.2017. Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1.2018. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi på bakgrunn av gamle kurskrav, nye kurskrav eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode til og med 31.12 2017.

Merk at kurset "Klinisk utprøving/legemiddelutvikling, Good Clinical Practice (GCP) og legemiddelvurdering" har skiftet navn til "Legemiddelutvikling, -utprøving og Good Clinical Practice (GCP)."

Merknader til tjeneste gjeldende til og med 30.06.2020

MERKNAD TIL PUNKT 1

Med annen relevant institusjon menes:

 1. Sykehuslaboratorier i klinisk kjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og medisinsk genetikk.
 2. Universitetsinstitutter for medisinsk biokjemi, fysiologi, bioteknologi og farmasi.
 3. Institusjonene Statens legemiddelverk, Giftinformasjonssentralen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Yrkeshygienisk institutt og farmasøytisk industri etter søknad.

Det forutsettes at de arbeidsoppgaver som den aktuelle kandidat har vært beskjeftiget med, anses som relevante for hovedutdanningen.


MERKNAD TIL PUNKT 1, ANDRE AVSNITT

Tjeneste ved Statens rettstoksikologiske institutt teller med inntil 2 år fordi det generelle kravet er minimum 2 års tjeneste ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling. For de kandidater som imidlertid har gjennomført et særskilt tre-årig utdanningsprogram ved Statens rettstoksikologiske institutt, er det nødvendig at kun ett år av utdanningen utføres ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling.


MERKNAD TIL PUNKT 1a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.


MERKNAD TIL PUNKT 1b OG PUNKT 2 

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri eller revmatologi. Minimum ½ år må være avtjent i slik avdeling.

Merknader til tjeneste obligatorisk fra 01.07.2020

MERKNAD TIL PUNKT 1a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

 

MERKNAD TIL PUNKT 1b

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, immunologi og transfusjonsmedisin, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi, nevrologi, nukleærmedisin, onkologi, patologi, psykiatri, revmatologi og rus- og avhengighetsmedisin.

 

MERKNAD TIL PUNKT 2

Med tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling menes anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi og rus- og avhengighetsmedisin.

Attestasjonsskjema for klinisk farmakologi

Attestasjonsskjema for klinisk farmakologi (ODT)

Attestasjonsskjema for klinisk farmakologi (DOC)

Standardattest for utført institusjonstjeneste

Standardattest for utført institusjonstjeneste (ODT) 

Standardattest for utført institusjonstjeneste (DOC)

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for klinisk farmakologi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for klinisk farmakologi (legeforeningen.no)

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn, når du registrerer søknaden.

LEGE

 • Spesialistgodkjenning lege, hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Spesialistgodkjenning lege, grenspesialitet: 3 000 kr.
 • Resertifisering av allmennmedisinsk spesialitet: 2 500 kr.

LEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.
 • Konvertering av grenspesialitet: 3 000 kr.

TANNLEGE

 • Spesialistgodkjenning tannlege: 3 000 kr.

TANNLEGESPESIALISTER FRA EU/EØS 

 • Konvertering av spesialistgodkjenning som tannlege: 3 000 kr.

Saksbehandlingstid og -prosess​

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 6 måneder etter at søknaden er mottatt i Helsedirektoratet. For søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin, resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin og konvertering av spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land er saksbehandlingstiden 3 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan bli lenger, for eksempel dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn.

Behandling av søknader

Når søknaden er registrert innkommet sendes det ut et foreløpig svar på e-post med opplysning om antatt saksbehandlingstid.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli anmodet om å ettersende dokumentasjon som kompletterer søknaden.
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.
 • Vedtak godkjennes og signeres av ledelsen i Helsedirektoratet.
 • Har du benyttet elektronisk søknadsskjema vil vedtak om innvilgelse eller avslag sendes til din Altinn-konto. For søknader innkommet på papir sendes vedtak per post.

Behandling av klage etter avslag på søknad

 • Klage sendes Helsedirektoratet innen tre uker etter vedtaket har kommet fram.
 • Helsedirektoratet vurderer klagen. Hvis klagen etterkommes fullt ut sendes vedtak om spesialistgodkjenning til søker. Hvis ikke, sendes klagen og Helsedirektoratets vurdering til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), som klageinstans.
 • Helseklage behandler klagen og fatter vedtak om avslaget er stadfestet eller tatt til følge. Dersom klagen tas til følge sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som sender vedtak om spesialistgodkjenning til søker.

Sist faglig oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter