​I henhold til Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger §4 (lovdata.no) er det Helsedirektoratet som gir spesialistgodkjenning. Dette omfatter også godkjenning av institusjoner som skal utdanne leger som spesialister. Utdanningsinstitusjoner godkjennes etter følgende regelverk:

Søknad

Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon utformes med utgangspunkt i Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger punkt 3.1 og 3.2.

I tillegg skal hovedskjema for rapportering til Legeforeningen samt fagspesifikt tilleggsskjema i vedkommende spesialitet fylles ut. Generell utdanningsplan og program for internundervisning skal legges ved. Ved søknad om godkjenning som gruppe 1-institusjon må det i tillegg legges ved beskrivelse av pågående forskningsaktivitet og liste over utgitte publikasjoner.

Skjemaer og mer informasjon om søknad finner du hos legeforeningen.no

Søknad om godkjenning og endring i godkjenning som utdanningsinstitusjon sendes fra sykehusets ledelse til regionalt helseforetak. Det regionale helseforetaket sender søknaden med sin understøttelse til:

Helsedirektoratet, postboks 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Godkjenning

Godkjenning gis vanligvis til en enkelt sykehusavdeling, og kan inkludere tjeneste ved flere tjenestesteder. Hvert tjenestested må være formelt godkjent for spesialistutdanning. Helseforetaket er rettslig ansvarlig for at legene samlet sett får tilstrekkelig opplæring av god kvalitet.

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner skal levere årlige rapporter i SERUS, som danner grunnlaget for videre godkjenning av utdanningsinstitusjonen. Legeforeningen utfører denne oppfølgingsoppgaven og rapporterer til Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 8. juni 2017