​Direktoratet har mottatt lisens- og autorisasjonssøknader fra nordmenn som har studert psykologi i Polen og det innhentes informasjon fra Polske myndigheter om hva slags yrkesutøvelse de polske psykologiutdanningene gir rett til i Polen. Søknadene vi har fått fra søkere med polsk psykologiutdanninger er derfor satt på vent.

Utdanninger i EU/EØS som gir rett til en yrkesutøvelse i utdanningslandet som svarer til den norske seksårige utdanningen for klinisk psykologi, kan behandles etter EØS-regelverket (yrkeskvalifikasjonsdirektivet), som igjen kan føre til lisens og autorisasjon i Norge. Eventuelt må søkeren ha 2 års klinisk praksis eller yrkeserfaring som psykolog fra et annet EU-land for å behandles etter dette regelverket.

Dersom utdanningen ikke gir rett å utøve psykologyrket med klinisk testing, diagnostikk og psykologisk behandling av pasienter i polsk helsevesen og søkeren ikke har 2 års klinisk praksis, må vi vurdere om utdanningen søkeren har tatt likevel er jevngod med den norske profesjonsutdanningen til klinisk psykolog. Om utdanningen ikke er jevngod må vi vurdere om manglene kan repareres ved at søkeren tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter ved yrkeserfaring i Norge.

De som allerede er innvilget lisens til å jobbe under veiledning, kan naturligvis fortsette sin praksis så lenge lisensperioden er gyldig, men det vil ikke bli gitt forlengelser eller innvilget nye lisenser før vi har fått avklaringer fra polske myndigheter.

Vi vil også minne om at det er et tilgjengelig arbeidsmarked for personer med en mastergrad i psykologi i Norge, dersom man ikke skulle få autorisasjon til å praktisere som klinisk psykolog etter endt utenlandsstudium. Man kan også jobbe i helsetjenesten, men da ikke med tittel som psykolog. Forsvarlighetskravet i norsk helselovgivning vil gjelde både for personellet og helseinstitusjonen, og helsepersonellets kompetanse vil på vanlig måte sette grenser for yrkesutøvelsen. 
 
 

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2017