Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Den faglige nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus gir føringer for antibiotikabehandling i sykehus ved aktuelle infeksjonssykdommer, samt ved profylakse. Et bredt fagmiljø har arbeidet med retningslinjen. Retningslinjen skal bidra til riktig antibiotikabruk i sykehus og forhindre uheldig resistensutvikling.

Kunnskapsbaserte litteratursøk og kvalitetsvurdering av dokumentasjon understøtter de foreliggende anbefalingene, selv om ikke alle anbefalingene har gjennomgått en GRADE vurdering. I første fase etter publisering er målet å gjøre GRADE vurderinger av sentrale antibiotikaanbefalinger samt fortløpende følge opp områder der det er behov for revisjon slik at dette blir en kontinuerlig prosess, se avsnitt om Revisjon og oppdateringer.

Ved eventuelle kommentarer til retningslinjen, vær vennlig å ta kontakt med Helsedirektoratet ved Postmottak@helsedir.no