Alle publikasjoner

Læring for bedre beredskap; Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011

Forsiden av publikasjonen: Læring for bedre beredskap
  • Tema: Oppfølging etter 22.7
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Avdeling beredskap
    År:2012Antall sider:77
  • IS-nummer: IS-1984
Ettermiddagen den 22. juli 2011 ble Norge rammet av terrorhendelser av enorme dimensjoner. Denne dagen ble alle nødetatene i Norge satt på felles prøve.​

Denne rapporten er Helsedirektoratets egen gjennomgang av helsesektorens innsats under 22. juli, samt samarbeidet med andre nødetater og frivillige. Helsedirektoratets vurdering er at helsetjenestens innsats gjennomgående er gode. Mange gjorde langt mer enn det som kan forventes. Samtidig avdekkes en rekke læringsmomenter og områder for forbedring.

 

 

Gjennomgangen har tre hovedmål:

  1. Dokumentere og vurdere hvordan helsesektoren håndterte sine oppgaver, herunder å avdekke eventuelle læringsområder som kan gi grunnlag for å endre håndteringen av lignende situasjoner i fremtiden.
  2. Gi korrekt grunnlag for informasjon om helsetjenestens handlinger, erfaringer og vurderinger. Dette arbeidet foregår parallelt med den øvrige vurderingen av terrorangrepet, som gjennomføres av den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen.
  3. Etter eventuell anmodning fra 22. juli-kommisjonen å bistå kommisjonen i deler av dens arbeid.